เสียงของอิสรภาพ John Cage กับ Experimental Music อติภพ ภัทรเดชไพศาล

ISBN:

Published: October 2014

168 pages


Description

เสียงของอิสรภาพ John Cage กับ Experimental Music  by  อติภพ ภัทรเดชไพศาล

เสียงของอิสรภาพ John Cage กับ Experimental Music by อติภพ ภัทรเดชไพศาล
October 2014 | | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 168 pages | ISBN: | 4.36 Mb

ในแวดวงผูสนใจศิลปะและดนตรีสมัยใหม คงไมมีใครไมเคยไดยินชือของ จอหน เคจ ผูสรางความปันปวนใหแกวงการดนตรีสมัยใหมดวยงาน 433 ในทศวรรษที 1950...ขอเขียนชินนี มิไดลงลึกในรายละเอียดชีวิตสวนตัวของ จอหน เคจ แตมุงนำเสนอแนวคิดวาดวย experimental music และทีMoreในแวดวงผู้สนใจศิลปะและดนตรีสมัยใหม่ คงไม่มีใครไม่เคยได้ยินชื่อของ จอห์น เคจ ผู้สร้างความปั่นป่วนให้แก่วงการดนตรีสมัยใหม่ด้วยงาน 433 ในทศวรรษที่ 1950...ข้อเขียนชิ้นนี้ มิได้ลงลึกในรายละเอียดชีวิตส่วนตัวของ จอห์น เคจ แต่มุ่งนำเสนอแนวคิดว่าด้วย experimental music และที่มาของแนวคิดอื่นๆ ที่ส่งผลต่อดนตรีของเคจในภาพกว้าง รวมถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของดนตรีและสุนทรียศาสตร์แบบตะวันตก ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของเทคนิควิธีการ แต่ยังสัมพันธ์กับสภาพของสังคม เศรษฐกิจ ความเชื่อทางศาสนา และแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ในสมัยใหม่อย่างแนบแน่น- อติภพ ภัทรเดชไพศาลEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "เสียงของอิสรภาพ John Cage กับ Experimental Music":


ua-news.eu

©2011-2015 | DMCA | Contact us